No.21/32วัดมัคคาคราม
วัดมัคคาคราม
วัดมัคคาคราม วัดมัคคาคราม
อ.ฮอด ต.หางดง

No.22/32วัดแม่ลอง
วัดแม่ลอง
วัดแม่ลอง วัดแม่ลอง
อ.ฮอด ต.หางดง

No.23/32วัดรัตนวราราม
วัดรัตนวราราม
วัดรัตนวราราม วัดรัตนวราราม
อ.ฮอด ต.หางดง

No.24/32วัดวังลุง
วัดวังลุง
วัดวังลุง วัดวังลุง
อ.ฮอด ต.หางดง

No.25/32วัดศิลานิมิตร
วัดศิลานิมิตร
วัดศิลานิมิตร วัดศิลานิมิตร
อ.ฮอด ต.หางดง

No.26/32วัดหางดง (ฮอด)
วัดหางดง (ฮอด)
วัดหางดง (ฮอด) วัดหางดง (ฮอด)
อ.ฮอด ต.หางดง

No.27/32วัดอินทาราม (หางดง)
วัดอินทาราม (หางดง)
วัดอินทาราม (หางดง) วัดอินทาราม (หางดง)
อ.ฮอด ต.หางดง

No.28/32วัดคัมภีราราม
วัดคัมภีราราม
วัดคัมภีราราม วัดคัมภีราราม
อ.ฮอด ต.ฮอด

No.29/32วัดพระธาตุเจดีย์น้อย
วัดพระธาตุเจดีย์น้อย
วัดพระธาตุเจดีย์น้อย วัดพระธาตุเจดีย์น้อย
อ.ฮอด ต.ฮอด

No.30/32วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว
วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว
วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว
อ.ฮอด ต.ฮอด

No.31/32วัดหลวงฮอด
วัดหลวงฮอด
วัดหลวงฮอด วัดหลวงฮอด
อ.ฮอด ต.ฮอด

No.32/32วัดห้วยทราย (ฮอด)
วัดห้วยทราย (ฮอด)
วัดห้วยทราย (ฮอด) วัดห้วยทราย (ฮอด)
อ.ฮอด ต.ฮอด