No.1/25วัดพุทธเอ้น
วัดพุทธเอ้น
วัดพุทธเอ้น วัดพุทธเอ้น
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.2/25วัดกองแขก
วัดกองแขก
วัดกองแขก วัดกองแขก
อ.แม่แจ่ม ต.กองแขก

No.3/25วัดกองกาน
วัดกองกาน
วัดกองกาน วัดกองกาน
อ.แม่แจ่ม ต.แม่ศึก

No.4/25วัดป่าแดด
วัดป่าแดด
วัดป่าแดด วัดป่าแดด
อ.แม่แจ่ม ต.ท่าผา

No.5/25วัดยางหลวง
วัดยางหลวง
วัดยางหลวง วัดยางหลวง
อ.แม่แจ่ม ต.ท่าผา

No.6/25วัดกู่
วัดกู่
วัดกู่ วัดกู่
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.7/25วัดช่างเคิ่ง
วัดช่างเคิ่ง
วัดช่างเคิ่ง วัดช่างเคิ่ง
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.8/25วัดต่อเรือ
วัดต่อเรือ
วัดต่อเรือ วัดต่อเรือ
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.9/25วัดทุ่งยาว (ช่างเคิ่ง)
วัดทุ่งยาว (ช่างเคิ่ง)
วัดทุ่งยาว (ช่างเคิ่ง) วัดทุ่งยาว (ช่างเคิ่ง)
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.10/25วัดน้อย
วัดน้อย
วัดน้อย วัดน้อย
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.11/25วัดบนนา
วัดบนนา
วัดบนนา วัดบนนา
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.12/25วัดบ้านเจียง (วัดเจียง)
วัดบ้านเจียง (วัดเจียง)
วัดบ้านเจียง (วัดเจียง) วัดบ้านเจียง (วัดเจียง)
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.13/25วัดบุปผาราม
วัดบุปผาราม
วัดบุปผาราม วัดบุปผาราม
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.14/25วัดพร้าวหนุ่ม
วัดพร้าวหนุ่ม
วัดพร้าวหนุ่ม วัดพร้าวหนุ่ม
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.15/25วัดพุทธเอ้น
วัดพุทธเอ้น
วัดพุทธเอ้น วัดพุทธเอ้น
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.16/25วัดแม่ปาน
วัดแม่ปาน
วัดแม่ปาน วัดแม่ปาน
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.17/25วัดห้วยริน
วัดห้วยริน
วัดห้วยริน วัดห้วยริน
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.18/25วัดบ้านทัพ
วัดบ้านทัพ
วัดบ้านทัพ วัดบ้านทัพ
อ.แม่แจ่ม ต.ท่าผา

No.19/25วัดบ้านเหล่า (ท่าผา)
วัดบ้านเหล่า (ท่าผา)
วัดบ้านเหล่า (ท่าผา) วัดบ้านเหล่า (ท่าผา)
อ.แม่แจ่ม ต.ท่าผา

No.20/25วัดพระบาท (ท่าผา)
วัดพระบาท (ท่าผา)
วัดพระบาท (ท่าผา) วัดพระบาท (ท่าผา)
อ.แม่แจ่ม ต.ท่าผา