No.1/32วัดชัยมงคล (ดอนเปา)
วัดชัยมงคล (ดอนเปา)
วัดชัยมงคล (ดอนเปา) วัดชัยมงคล (ดอนเปา)
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.2/32วัดดอนเปา
วัดดอนเปา
วัดดอนเปา วัดดอนเปา
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.3/32วัดทุ่งศิลา
วัดทุ่งศิลา
วัดทุ่งศิลา วัดทุ่งศิลา
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.4/32วัดดอยสัพพัญญู
วัดดอยสัพพัญญู
วัดดอยสัพพัญญู วัดดอยสัพพัญญู
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.5/32วัดรังษีสุทธาราม
วัดรังษีสุทธาราม
วัดรังษีสุทธาราม วัดรังษีสุทธาราม
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.6/32วัดสันปูเลย (ดอนเปา)
วัดสันปูเลย (ดอนเปา)
วัดสันปูเลย (ดอนเปา) วัดสันปูเลย (ดอนเปา)
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.7/32วัดหลวงขุนวิน
วัดหลวงขุนวิน
วัดหลวงขุนวิน วัดหลวงขุนวิน
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.8/32วัดห้วยแก้ว
วัดห้วยแก้ว
วัดห้วยแก้ว วัดห้วยแก้ว
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.9/32วัดใหม่สวรรค์
วัดใหม่สวรรค์
วัดใหม่สวรรค์ วัดใหม่สวรรค์
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.10/32วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ
วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ
วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.11/32วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง
อ.แม่วาง ต.ทุ่งปี้

No.12/32วัดดอนแก้ว (ทุ่งปี้)
วัดดอนแก้ว (ทุ่งปี้)
วัดดอนแก้ว (ทุ่งปี้) วัดดอนแก้ว (ทุ่งปี้)
อ.แม่วาง ต.ทุ่งปี้

No.13/32วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง วัดท่าช้าง
อ.แม่วาง ต.ทุ่งปี้

No.14/32วัดบุญยืน
วัดบุญยืน
วัดบุญยืน วัดบุญยืน
อ.แม่วาง ต.ทุ่งปี้

No.15/32วัดพันตน
วัดพันตน
วัดพันตน วัดพันตน
อ.แม่วาง ต.ทุ่งปี้

No.16/32วัดมะกับตองหลวง
วัดมะกับตองหลวง
วัดมะกับตองหลวง วัดมะกับตองหลวง
อ.แม่วาง ต.ทุ่งปี้

No.17/32วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม
อ.แม่วาง ต.ทุ่งรวงทอง

No.18/32วัดดอนปิน
วัดดอนปิน
วัดดอนปิน วัดดอนปิน
อ.แม่วาง ต.ทุ่งรวงทอง

No.19/32วัดมหาวัน
วัดมหาวัน
วัดมหาวัน วัดมหาวัน
อ.แม่วาง ต.ทุ่งรวงทอง

No.20/32วัดศรีชุม
วัดศรีชุม
วัดศรีชุม วัดศรีชุม
อ.แม่วาง ต.ทุ่งรวงทอง