No.41/47วัดโมคคัลลาน
วัดโมคคัลลาน
วัดโมคคัลลาน วัดโมคคัลลาน
อ.จอมทอง ต.สบเตี๊ยะ

No.42/47วัดวังจำปา
วัดวังจำปา
วัดวังจำปา วัดวังจำปา
อ.จอมทอง ต.สบเตี๊ยะ

No.43/47วัดวังปาน
วัดวังปาน
วัดวังปาน วัดวังปาน
อ.จอมทอง ต.สบเตี๊ยะ

No.44/47วัดสบเตี๊ยะ
วัดสบเตี๊ยะ
วัดสบเตี๊ยะ วัดสบเตี๊ยะ
อ.จอมทอง ต.สบเตี๊ยะ

No.45/47วัดหนองอาบช้าง
วัดหนองอาบช้าง
วัดหนองอาบช้าง วัดหนองอาบช้าง
อ.จอมทอง ต.สบเตี๊ยะ

No.46/47วัดห้วยม่วง
วัดห้วยม่วง
วัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง
อ.จอมทอง ต.สบเตี๊ยะ

No.47/47วัดหาดนาค
วัดหาดนาค
วัดหาดนาค วัดหาดนาค
อ.จอมทอง ต.สบเตี๊ยะ