No.1/68

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
    อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.2/68

วัดหลวงหนองงู

วัดหลวงหนองงู วัดหลวงหนองงู
    อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่โป่ง

No.3/68

วัดดอยจอมแจ้ง

วัดดอยจอมแจ้ง วัดดอยจอมแจ้ง
    อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่โป่ง

No.4/68

วัดแม่คือ

วัดแม่คือ วัดแม่คือ
    อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่คือ

No.5/68

วัดสารภีพระเจ้าล้านเหรียญ

วัดสารภีพระเจ้าล้านเหรียญ วัดสารภีพระเจ้าล้านเหรียญ
    อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่คือ

No.6/68

วัดดอยกู่

วัดดอยกู่ วัดดอยกู่
    อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.7/68

วัดนาถสำราญ

วัดนาถสำราญ วัดนาถสำราญ
    อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.8/68

วัดนิวาสไพรสณฑ์

วัดนิวาสไพรสณฑ์ วัดนิวาสไพรสณฑ์
    อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.9/68

วัดปทุมสราราม

วัดปทุมสราราม วัดปทุมสราราม
    อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.10/68

วัดป่าไผ่ศรีโขง

วัดป่าไผ่ศรีโขง วัดป่าไผ่ศรีโขง
    อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.11/68

วัดโพธิ์ทองเจริญ

วัดโพธิ์ทองเจริญ วัดโพธิ์ทองเจริญ
    อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.12/68

วัดร้องขี้เหล็ก

วัดร้องขี้เหล็ก วัดร้องขี้เหล็ก
    อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.13/68

วัดรังษีสุทธาวาส

วัดรังษีสุทธาวาส วัดรังษีสุทธาวาส
    อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.14/68

วัดศรีประดิษฐ์

วัดศรีประดิษฐ์ วัดศรีประดิษฐ์
    อ.ดอยสะเก็ด ต.

No.15/68

วัดสุขเกษม

วัดสุขเกษม วัดสุขเกษม
    อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.16/68

วัดอมราราม

วัดอมราราม วัดอมราราม
    อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.17/68

วัดบ้านถ้ำ

วัดบ้านถ้ำ วัดบ้านถ้ำ
    อ.ดอยสะเก็ด ต.ตลาดขวัญ

No.18/68

วัดวาลุการาม

วัดวาลุการาม วัดวาลุการาม
    อ.ดอยสะเก็ด ต.ตลาดขวัญ

No.19/68

วัดศิริมังคลาราม

วัดศิริมังคลาราม วัดศิริมังคลาราม
    อ.ดอยสะเก็ด ต.ตลาดขวัญ

No.20/68

วัดพรหมจริยาราม

วัดพรหมจริยาราม วัดพรหมจริยาราม
    อ.ดอยสะเก็ด ต.ตลาดใหญ่