No.1/34

วัดพระธาตุดอยน้อย

วัดพระธาตุดอยน้อย วัดพระธาตุดอยน้อย
    อ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ

No.2/34

วัดฟ้าหลั่ง

วัดฟ้าหลั่ง วัดฟ้าหลั่ง
    อ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ

No.3/34

วัดดอนชื่น

วัดดอนชื่น วัดดอนชื่น
    อ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ

No.4/34

วัดพระธาตุดอยหล่อ

วัดพระธาตุดอยหล่อ วัดพระธาตุดอยหล่อ
    อ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ

No.5/34

วัดม่อนห้วยแก้ว

วัดม่อนห้วยแก้ว วัดม่อนห้วยแก้ว
    อ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ

No.6/34

วัดวังขามป้อม

วัดวังขามป้อม วัดวังขามป้อม
    อ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ

No.7/34

วัดสันคะยอม

วัดสันคะยอม วัดสันคะยอม
    อ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ

No.8/34

วัดสิริมังคลาจารย์

วัดสิริมังคลาจารย์ วัดสิริมังคลาจารย์
    อ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ

No.9/34

วัดหนองหงอก

วัดหนองหงอก วัดหนองหงอก
    อ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ

No.10/34

วัดหลอด

วัดหลอด วัดหลอด
    อ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ

No.11/34

วัดเหล่าเป้า

วัดเหล่าเป้า วัดเหล่าเป้า
    อ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ

No.12/34

วัดอรัญญวาส (ดอยหล่อ)

วัดอรัญญวาส (ดอยหล่อ) วัดอรัญญวาส (ดอยหล่อ)
    อ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ

No.13/34

วัดดอนชัย (ยางคราม)

วัดดอนชัย (ยางคราม) วัดดอนชัย (ยางคราม)
    อ.ดอยหล่อ ต.ยางคราม

No.14/34

วัดบ้านถ้ำ (ยางคราม)

วัดบ้านถ้ำ (ยางคราม) วัดบ้านถ้ำ (ยางคราม)
    อ.ดอยหล่อ ต.ยางคราม

No.15/34

วัดป่าลาน (ยางคราม)

วัดป่าลาน (ยางคราม) วัดป่าลาน (ยางคราม)
    อ.ดอยหล่อ ต.ยางคราม

No.16/34

วัดยางคราม

วัดยางคราม วัดยางคราม
    อ.ดอยหล่อ ต.ยางคราม

No.17/34

วัดศรีแดนเมือง

วัดศรีแดนเมือง วัดศรีแดนเมือง
    อ.ดอยหล่อ ต.ยางคราม

No.18/34

วัดศรีทรายมูล (ยางคราม)

วัดศรีทรายมูล (ยางคราม) วัดศรีทรายมูล (ยางคราม)
    อ.ดอยหล่อ ต.ยางคราม

No.19/34

วัดหนองหลั้ว

วัดหนองหลั้ว วัดหนองหลั้ว
    อ.ดอยหล่อ ต.ยางคราม

No.20/34

วัดใหม่พัฒนา

วัดใหม่พัฒนา วัดใหม่พัฒนา
    อ.ดอยหล่อ ต.ยางคราม