No.1/3

ศาลเจ้าแม่กวนอิม

ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าแม่กวนอิม
    อ.ฝาง ต.แม่งอน

No.2/3

ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก

ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก
    อ.ฝาง ต.แม่คะ

No.3/3

พระพุทธรูปไม้สักทอง พระคันธาราช

พระพุทธรูปไม้สักทอง พระคันธาราช พระพุทธรูปไม้สักทอง พระคันธาราช
    อ.ฝาง ต.แม่สูน