No.1/4

สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยหลวงเชียงดาว

สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยหลวงเชียงดาว สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยหลวงเชียงดาว สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยหลวงเชียงดาว
    อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ

No.2/4

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย
    อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ

No.3/4

โครงการหลวงห้วยลึก

โครงการหลวงห้วยลึก โครงการหลวงห้วยลึก
    อ.เชียงดาว ต.ปิงโค้ง

No.4/4

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
    อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ