No.1/4

น้ำตกแม่เตี๊ยะ

น้ำตกแม่เตี๊ยะ น้ำตกแม่เตี๊ยะ
    อ.จอมทอง ต.ดอยแก้ว

No.2/4

น้ำตกแม่กลาง

น้ำตกแม่กลาง น้ำตกแม่กลาง
    อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.3/4

น้ำตกตาดเหมย

น้ำตกตาดเหมย น้ำตกตาดเหมย
    อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.4/4

น้ำตกแม่ยะ

น้ำตกแม่ยะ น้ำตกแม่ยะ
    อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง