No.1/11

วัดพระธาตุหนองสระ

วัดพระธาตุหนองสระ วัดพระธาตุหนองสระ
    อ.อมก๋อย ต.สบโขง

No.2/11

วัดกู่พฤกษาราม

วัดกู่พฤกษาราม วัดกู่พฤกษาราม
    อ.อมก๋อย ต.ม่อนจอง

No.3/11

วัดจอมหมอก

วัดจอมหมอก วัดจอมหมอก
    อ.อมก๋อย ต.ม่อนจอง

No.4/11

วัดสถิตบุญวาส

วัดสถิตบุญวาส วัดสถิตบุญวาส
    อ.อมก๋อย ต.ม่อนจอง

No.5/11

วัดสะฐาน

วัดสะฐาน วัดสะฐาน
    อ.อมก๋อย ต.ม่อนจอง

No.6/11

วัดจอมแจ้ง (แม่ตื่น)

วัดจอมแจ้ง (แม่ตื่น) วัดจอมแจ้ง (แม่ตื่น)
    อ.อมก๋อย ต.แม่ตื่น

No.7/11

วัดดอยชัยมงคล

วัดดอยชัยมงคล วัดดอยชัยมงคล
    อ.อมก๋อย ต.แม่ตื่น

No.8/11

วัดป่าคา

วัดป่าคา วัดป่าคา
    อ.อมก๋อย ต.แม่ตื่น

No.9/11

วัดบ้านหลวง (ยางเปียง)

วัดบ้านหลวง (ยางเปียง) วัดบ้านหลวง (ยางเปียง)
    อ.อมก๋อย ต.ยางเปียง

No.10/11

วัดยางเปียง

วัดยางเปียง วัดยางเปียง
    อ.อมก๋อย ต.ยางเปียง

No.11/11

วัดแสนทอง (อมก๋อย)

วัดแสนทอง (อมก๋อย) วัดแสนทอง (อมก๋อย)
    อ.อมก๋อย ต.อมก๋อย