No.1/9

น้ำตกแม่หลองน้อย

น้ำตกแม่หลองน้อย น้ำตกแม่หลองน้อย
    อ.อมก๋อย ต.สบโขง

No.2/9

น้ำตกตะกอคะ

น้ำตกตะกอคะ น้ำตกตะกอคะ
    อ.อมก๋อย ต.สบโขง

No.3/9

น้ำตกอุพะโท๊ะคู

น้ำตกอุพะโท๊ะคู น้ำตกอุพะโท๊ะคู
    อ.อมก๋อย ต.นาเกียน

No.4/9

น้ำตกแม่ตื่นน้อย

น้ำตกแม่ตื่นน้อย น้ำตกแม่ตื่นน้อย
    อ.อมก๋อย ต.แม่ตื่น

No.5/9

น้ำตกเชอร์ปร้อโกร

น้ำตกเชอร์ปร้อโกร น้ำตกเชอร์ปร้อโกร
    อ.อมก๋อย ต.แม่ตื่น

No.6/9

น้ำตกทุ่งต้นงิ้ว

น้ำตกทุ่งต้นงิ้ว น้ำตกทุ่งต้นงิ้ว
    อ.อมก๋อย ต.แม่ตื่น

No.7/9

น้ำตกทีกอเล

น้ำตกทีกอเล น้ำตกทีกอเล
    อ.อมก๋อย ต.แม่ตื่น

No.8/9

น้ำตกบ้านซอแอะ

น้ำตกบ้านซอแอะ น้ำตกบ้านซอแอะ
    อ.อมก๋อย ต.แม่ตื่น

No.9/9

น้ำตกโป่งดิน

น้ำตกโป่งดิน น้ำตกโป่งดิน
    อ.อมก๋อย ต.อมก๋อย