No.1/2

พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา

พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา
    อ.สันป่าตอง ต.มะขามหลวง

No.2/2

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเขิน

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเขิน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเขิน
    อ.สันป่าตอง ต.ท่าวังพร้าว