No.1/6

น้ำตกม่อนหินไหล

น้ำตกม่อนหินไหล น้ำตกม่อนหินไหล
    อ.พร้าว ต.แม่ปั๋ง

No.2/6

น้ำตกวังชมภู

น้ำตกวังชมภู น้ำตกวังชมภู
    อ.พร้าว ต.ป่าไหน่

No.3/6

น้ำตกผาตั้ง

น้ำตกผาตั้ง น้ำตกผาตั้ง
    อ.พร้าว ต.ป่าตุ้ม

No.4/6

น้ำตกผาลาด

น้ำตกผาลาด น้ำตกผาลาด
    อ.พร้าว ต.ป่าตุ้ม

No.5/6

น้ำตกตาดเหมย (ป่าไหน่)

น้ำตกตาดเหมย (ป่าไหน่) น้ำตกตาดเหมย (ป่าไหน่)
    อ.พร้าว ต.ป่าไหน่

No.6/6

น้ำตกตาดยาว

น้ำตกตาดยาว น้ำตกตาดยาว
    อ.พร้าว ต.แม่แวน