No.1/2

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สุเทพ

No.2/2

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์