No.1/12

ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว

ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก

No.2/12

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หายยา

No.3/12

ประเพณีปอยหลวง

ประเพณีปอยหลวง ประเพณีปอยหลวง
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.4/12

เข้าอินทขิล (ใส่ขันดอก)

เข้าอินทขิล (ใส่ขันดอก) เข้าอินทขิล (ใส่ขันดอก)
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.5/12

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.6/12

ประเพณีการเลี้ยงขันโตก

ประเพณีการเลี้ยงขันโตก ประเพณีการเลี้ยงขันโตก
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หายยา

No.7/12

ประเพณียี่เป็ง

ประเพณียี่เป็ง ประเพณียี่เป็ง
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.8/12

เทศกาลเชียงใหม่ ประเพณีภาคเหนือ

เทศกาลเชียงใหม่ ประเพณีภาคเหนือ เทศกาลเชียงใหม่ ประเพณีภาคเหนือ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.9/12

ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาภาคเหนือ

ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาภาคเหนือ ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาภาคเหนือ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.10/12

ประเพณีสืบชะตา ประเพณีภาคเหนือ วัฒนธรรมภาคเหนือ

ประเพณีสืบชะตา ประเพณีภาคเหนือ วัฒนธรรมภาคเหนือ ประเพณีสืบชะตา ประเพณีภาคเหนือ วัฒนธรรมภาคเหนือ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.11/12

การกิ๋นแขก-ที่สันกำแพง ประเพณีวัฒนธรรมภาคเหนือ

การกิ๋นแขก-ที่สันกำแพง ประเพณีวัฒนธรรมภาคเหนือ การกิ๋นแขก-ที่สันกำแพง ประเพณีวัฒนธรรมภาคเหนือ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.12/12

วัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย

วัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ