No.1/4ทุ่งทานตะวัน
ทุ่งทานตะวัน
ทุ่งทานตะวัน ทุ่งทานตะวัน ทุ่งทานตะวัน
อ.ห้วยคต ต.ห้วยคต

No.2/4น้ำตกไซเบอร์ (น้ำตกหินลาด)
น้ำตกไซเบอร์ (น้ำตกหินลาด)
น้ำตกไซเบอร์ (น้ำตกหินลาด) น้ำตกไซเบอร์ (น้ำตกหินลาด)
อ.ห้วยคต ต.ทองหลาง

No.3/4เขื่อนห้วยขุนแก้ว
เขื่อนห้วยขุนแก้ว
เขื่อนห้วยขุนแก้ว เขื่อนห้วยขุนแก้ว
อ.ห้วยคต ต.ทองหลาง

No.4/4เขาเชือก
เขาเชือก
เขาเชือก เขาเชือก
อ.ห้วยคต ต.สุขฤทัย