No.1/2ศาลหลักเมืองพระวอ พระตา
ศาลหลักเมืองพระวอ พระตา
ศาลหลักเมืองพระวอ พระตา ศาลหลักเมืองพระวอ พระตา
อ.เมืองหนองบัวลำภู ต.หนองบัว

No.2/2มณฑปหลวงปู่ขาว
มณฑปหลวงปู่ขาว
มณฑปหลวงปู่ขาว มณฑปหลวงปู่ขาว
อ.เมืองหนองบัวลำภู ต.ลำภู