No.1/2วัดไทย (ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง)
วัดไทย (ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง)
วัดไทย (ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง) วัดไทย (ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง)
อ.โพนพิสัย ต.จุมพล

No.2/2วัดหลวงเจติยาราม
วัดหลวงเจติยาราม
วัดหลวงเจติยาราม วัดหลวงเจติยาราม
อ.โพนพิสัย ต.วัดหลวง