No.1/2อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม)
อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม)
อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม)
อ.เมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง

No.2/2กำแพงเมืองคูเมือง
กำแพงเมืองคูเมือง
กำแพงเมืองคูเมือง กำแพงเมืองคูเมือง
อ.เมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง