No.1/4ถ้ำค้างคาว
ถ้ำค้างคาว
ถ้ำค้างคาว ถ้ำค้างคาว
อ.พนม ต.คลองสก

No.2/4ถ้ำประกายเพชร
ถ้ำประกายเพชร
ถ้ำประกายเพชร ถ้ำประกายเพชร
อ.พนม ต.ต้นยวน

No.3/4ถ้ำเขาวง
ถ้ำเขาวง
ถ้ำเขาวง ถ้ำเขาวง
อ.พนม ต.พลูเถื่อน

No.4/4ถ้ำพระศรีสุก
ถ้ำพระศรีสุก
ถ้ำพระศรีสุก ถ้ำพระศรีสุก
อ.พนม ต.คลองชะอุ่น