No.1/1หมู่บ้านพุมเรียง และแหลมโพธิ์
หมู่บ้านพุมเรียง และแหลมโพธิ์
หมู่บ้านพุมเรียง และแหลมโพธิ์ หมู่บ้านพุมเรียง และแหลมโพธิ์
อ.ไชยา ต.พุมเรียง