No.1/2ถ้ำเบื้องแบบ
ถ้ำเบื้องแบบ
ถ้ำเบื้องแบบ ถ้ำเบื้องแบบ
อ.คีรีรัฐนิคม ต.บ้านทำเนียบ

No.2/2ถ้ำหนองไหล
ถ้ำหนองไหล
ถ้ำหนองไหล ถ้ำหนองไหล
อ.คีรีรัฐนิคม ต.บ้านยาง