No.1/2พระธาตุหินงู
พระธาตุหินงู
พระธาตุหินงู พระธาตุหินงู
อ.เกาะสมุย ต.มะเร็ต

No.2/2พระพุทธบาทเขาเล่
พระพุทธบาทเขาเล่
พระพุทธบาทเขาเล่ พระพุทธบาทเขาเล่
อ.เกาะสมุย ต.มะเร็ต