No.1/2พระธาตุศรีสุราษฎร์
พระธาตุศรีสุราษฎร์
พระธาตุศรีสุราษฎร์ พระธาตุศรีสุราษฎร์
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด

No.2/2ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี
ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี
ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด