No.1/3แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร
แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร
แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร
อ.หนองหญ้าไซ ต.หนองราชวัตร

No.2/3วัดหนองหลวง (วัดสระปทุม)
วัดหนองหลวง (วัดสระปทุม)
วัดหนองหลวง (วัดสระปทุม) วัดหนองหลวง (วัดสระปทุม)
อ.หนองหญ้าไซ ต.หนองหญ้าไซ

No.3/3วัดบัลลังก์
วัดบัลลังก์
วัดบัลลังก์ วัดบัลลังก์
อ.หนองหญ้าไซ ต.หนองหญ้าไซ