No.1/2พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
อ.ดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์

No.2/2โบราณสถานบึงหนองสาหร่าย
โบราณสถานบึงหนองสาหร่าย
โบราณสถานบึงหนองสาหร่าย โบราณสถานบึงหนองสาหร่าย
อ.ดอนเจดีย์ ต.หนองสาหร่าย