No.1/1ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
อ.เมืองสมุทรสาคร ต.โคกขาม