No.1/2สวนสาธารณะเขานางดำ
สวนสาธารณะเขานางดำ
สวนสาธารณะเขานางดำ สวนสาธารณะเขานางดำ
อ.ทุ่งหว้า ต.นาทอน

No.2/2อุทยานธรณีสตูล
อุทยานธรณีสตูล
อุทยานธรณีสตูล อุทยานธรณีสตูล
อ.ทุ่งหว้า ต.ทุ่งหว้า