No.1/3ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา
อ.เมืองสงขลา ต.บ่อยาง

No.2/3เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล
เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล
เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล
อ.เมืองสงขลา ต.บ่อยาง

No.3/3เจดีย์ทวดช้าง
เจดีย์ทวดช้าง
เจดีย์ทวดช้าง เจดีย์ทวดช้าง
อ.เมืองสงขลา ต.เขารูปช้าง