No.1/2ปราสาทปรางค์กู่
ปราสาทปรางค์กู่
ปราสาทปรางค์กู่ ปราสาทปรางค์กู่
อ.ปรางค์กู่ ต.กู่

No.2/2ปราสาทบ้านสมอ
ปราสาทบ้านสมอ
ปราสาทบ้านสมอ ปราสาทบ้านสมอ
อ.ปรางค์กู่ ต.สมอ