No.1/3อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย
อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย
อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย
อ.กันทรลักษ์ ต.ภูเงิน

No.2/3ฝายหนองหญ้าลาด
ฝายหนองหญ้าลาด
ฝายหนองหญ้าลาด ฝายหนองหญ้าลาด
อ.กันทรลักษ์ ต.หนองหญ้าลาด

No.3/3อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน
อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน
อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน
อ.กันทรลักษ์ ต.เสาธงชัย