No.1/7เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
อ.ภูหลวง ต.เลยวังไสย์

No.2/7หนองน้ำอุ่น
หนองน้ำอุ่น
หนองน้ำอุ่น หนองน้ำอุ่น
อ.ภูหลวง ต.แก่งศรีภูมิ

No.3/7อ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด
อ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด
อ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด อ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด
อ.ภูหลวง ต.ห้วยสีเสียด

No.4/7น้ำตกตาดกกทับ
น้ำตกตาดกกทับ
น้ำตกตาดกกทับ น้ำตกตาดกกทับ
อ.ภูหลวง ต.เลยวังไสย์

No.5/7น้ำตกเลยหง่า
น้ำตกเลยหง่า
น้ำตกเลยหง่า น้ำตกเลยหง่า
อ.ภูหลวง ต.เลยวังไสย์

No.6/7น้ำตกชื่นชีวิน
น้ำตกชื่นชีวิน
น้ำตกชื่นชีวิน น้ำตกชื่นชีวิน
อ.ภูหลวง ต.เลยวังไสย์

No.7/7น้ำตกห้วยเลา
น้ำตกห้วยเลา
น้ำตกห้วยเลา น้ำตกห้วยเลา
อ.ภูหลวง ต.แก่งศรีภูมิ