No.1/4เมืองโบราณบึงคอกช้าง
เมืองโบราณบึงคอกช้าง
เมืองโบราณบึงคอกช้าง เมืองโบราณบึงคอกช้าง
อ.สว่างอารมณ์ ต.ไผ่เขียว

No.2/4สำนักแม่ชีดำรงอารยธรรม
สำนักแม่ชีดำรงอารยธรรม
สำนักแม่ชีดำรงอารยธรรม สำนักแม่ชีดำรงอารยธรรม
อ.สว่างอารมณ์ ต.บ่อยาง

No.3/4ถ้ำวัดเขาหินเทิน
ถ้ำวัดเขาหินเทิน
ถ้ำวัดเขาหินเทิน ถ้ำวัดเขาหินเทิน
อ.สว่างอารมณ์ ต.พลวงสองนาง

No.4/4ถ้ำวัดเขาหิน
ถ้ำวัดเขาหิน
ถ้ำวัดเขาหิน ถ้ำวัดเขาหิน
อ.สว่างอารมณ์ ต.บ่อยาง