No.1/11แก่งคุดคู้
แก่งคุดคู้
แก่งคุดคู้ แก่งคุดคู้ แก่งคุดคู้
อ.เชียงคาน ต.เชียงคาน

No.2/11หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ
อ.เชียงคาน ต.เขาแก้ว

No.3/11ศูนย์โครงการเทิดพระเกียรติ
ศูนย์โครงการเทิดพระเกียรติ
ศูนย์โครงการเทิดพระเกียรติ ศูนย์โครงการเทิดพระเกียรติ
อ.เชียงคาน ต.ปากตม

No.4/11พระพุทธบาทภูควายเงิน
พระพุทธบาทภูควายเงิน
พระพุทธบาทภูควายเงิน พระพุทธบาทภูควายเงิน
อ.เชียงคาน ต.บุฮม

No.5/11วัดท่าแขก
วัดท่าแขก
วัดท่าแขก วัดท่าแขก
อ.เชียงคาน ต.เชียงคาน

No.6/11บ้านเชียงคาน
บ้านเชียงคาน
บ้านเชียงคาน บ้านเชียงคาน
อ.เชียงคาน ต.เชียงคาน

No.7/11วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
อ.เชียงคาน ต.บุฮม

No.8/11ภูทอก
ภูทอก
ภูทอก ภูทอก ภูทอก
อ.เชียงคาน ต.เชียงคาน

No.9/11พระใหญ่ภูคกงิ้ว
พระใหญ่ภูคกงิ้ว
พระใหญ่ภูคกงิ้ว พระใหญ่ภูคกงิ้ว
อ.เชียงคาน ต.ปากตม

No.10/11วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง วัดศรีคุณเมือง
อ.เชียงคาน ต.เชียงคาน

No.11/11อ่างเก็บน้ำซำเต่น
อ่างเก็บน้ำซำเต่น
อ่างเก็บน้ำซำเต่น อ่างเก็บน้ำซำเต่น
อ.เชียงคาน ต.จอมศรี