No.1/2อ่างซับเหล็ก
อ่างซับเหล็ก
อ่างซับเหล็ก อ่างซับเหล็ก อ่างซับเหล็ก
อ.เมืองลพบุรี ต.นิคมสร้างตนเอง

No.2/2อ่างเก็บน้ำพระงาม
อ่างเก็บน้ำพระงาม
อ่างเก็บน้ำพระงาม อ่างเก็บน้ำพระงาม
อ.เมืองลพบุรี ต.เขาพระงาม