No.1/13สระน้ำหนองตาเมือง
สระน้ำหนองตาเมือง
สระน้ำหนองตาเมือง สระน้ำหนองตาเมือง
อ.วังจันทร์ ต.ชุมแสง

No.2/13ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม
ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม
ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม
อ.วังจันทร์ ต.พลงตาเอี่ยม

No.3/13สำนักสงฆ์น้ำตกธรรมรส
สำนักสงฆ์น้ำตกธรรมรส
สำนักสงฆ์น้ำตกธรรมรส สำนักสงฆ์น้ำตกธรรมรส
อ.วังจันทร์ ต.ป่ายุบใน

No.4/13ศาลเจ้าบ้านชุมแสง
ศาลเจ้าบ้านชุมแสง
ศาลเจ้าบ้านชุมแสง ศาลเจ้าบ้านชุมแสง
อ.วังจันทร์ ต.ชุมแสง

No.5/13สวนมะม่วงหิมพานต์
สวนมะม่วงหิมพานต์
สวนมะม่วงหิมพานต์ สวนมะม่วงหิมพานต์
อ.วังจันทร์ ต.ชุมแสง

No.6/13สวนปาล์มบ้านหนองม่วง
สวนปาล์มบ้านหนองม่วง
สวนปาล์มบ้านหนองม่วง สวนปาล์มบ้านหนองม่วง
อ.วังจันทร์ ต.ชุมแสง

No.7/13สวนทุเรียน
สวนทุเรียน
สวนทุเรียน สวนทุเรียน
อ.วังจันทร์ ต.ชุมแสง

No.8/13สวนยางพารา
สวนยางพารา
สวนยางพารา สวนยางพารา
อ.วังจันทร์ ต.ชุมแสง

No.9/13สวนขนุน
สวนขนุน
สวนขนุน สวนขนุน
อ.วังจันทร์ ต.ชุมแสง

No.10/13วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง วัดชุมแสง
อ.วังจันทร์ ต.ชุมแสง

No.11/13วัดคลองไผ่
วัดคลองไผ่
วัดคลองไผ่ วัดคลองไผ่
อ.วังจันทร์ ต.ชุมแสง

No.12/13วัดชงโค
วัดชงโค
วัดชงโค วัดชงโค
อ.วังจันทร์ ต.วังจันทร์

No.13/13วัดชุมนุมใน
วัดชุมนุมใน
วัดชุมนุมใน วัดชุมนุมใน
อ.วังจันทร์ ต.วังจันทร์