No.1/3หาดน้ำริน
หาดน้ำริน
หาดน้ำริน หาดน้ำริน หาดน้ำริน
อ.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง

No.2/3หาดพยูน และหาดพลา
หาดพยูน และหาดพลา
หาดพยูน และหาดพลา หาดพยูน และหาดพลา หาดพยูน และหาดพลา
อ.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง

No.3/3หาดริน
หาดริน
หาดริน หาดริน
อ.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง