No.1/7สวนประสมทรัพย์
สวนประสมทรัพย์
สวนประสมทรัพย์ สวนประสมทรัพย์
อ.บ้านค่าย ต.บางบุตร

No.2/7ประเพณีทำบุญกลางทุ่ง
ประเพณีทำบุญกลางทุ่ง
ประเพณีทำบุญกลางทุ่ง ประเพณีทำบุญกลางทุ่ง
อ.บ้านค่าย ต.บ้านค่าย

No.3/7สวนมังคุดไทย (สวนคุณปัญญา)
สวนมังคุดไทย (สวนคุณปัญญา)
สวนมังคุดไทย (สวนคุณปัญญา) สวนมังคุดไทย (สวนคุณปัญญา)
อ.บ้านค่าย ต.หนองตะพาน

No.4/7สวนสุภัทราแลนด์
สวนสุภัทราแลนด์
สวนสุภัทราแลนด์ สวนสุภัทราแลนด์
อ.บ้านค่าย ต.หนองละลอก

No.5/7วัดละหารไร่
วัดละหารไร่
วัดละหารไร่ วัดละหารไร่
อ.บ้านค่าย ต.หนองละลอก

No.6/7วัดเนินสสว่าง
วัดเนินสสว่าง
วัดเนินสสว่าง วัดเนินสสว่าง
อ.บ้านค่าย ต.บางบุตร

No.7/7วัดหวายกรอง
วัดหวายกรอง
วัดหวายกรอง วัดหวายกรอง
อ.บ้านค่าย ต.บางบุตร