No.1/3สวนประสมทรัพย์
สวนประสมทรัพย์
สวนประสมทรัพย์ สวนประสมทรัพย์
อ.บ้านค่าย ต.บางบุตร

No.2/3สวนมังคุดไทย (สวนคุณปัญญา)
สวนมังคุดไทย (สวนคุณปัญญา)
สวนมังคุดไทย (สวนคุณปัญญา) สวนมังคุดไทย (สวนคุณปัญญา)
อ.บ้านค่าย ต.หนองตะพาน

No.3/3สวนสุภัทราแลนด์
สวนสุภัทราแลนด์
สวนสุภัทราแลนด์ สวนสุภัทราแลนด์
อ.บ้านค่าย ต.หนองละลอก