No.1/1วัดพระเจ้าใหญ่ (วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ)
วัดพระเจ้าใหญ่ (วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ)
วัดพระเจ้าใหญ่ (วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ) วัดพระเจ้าใหญ่ (วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ)
อ.เชียงขวัญ ต.พระเจ้า