No.1/6สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ (วัดหนองหมื่นถ่าน)
สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ (วัดหนองหมื่นถ่าน)
สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ (วัดหนองหมื่นถ่าน) สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ (วัดหนองหมื่นถ่าน)
อ.อาจสามารถ ต.หนองหมื่นถ่าน

No.2/6วัดเสมาท่าค้อ
วัดเสมาท่าค้อ
วัดเสมาท่าค้อ วัดเสมาท่าค้อ
อ.อาจสามารถ ต.บ้านแจ้ง

No.3/6วัดราษีไศล
วัดราษีไศล
วัดราษีไศล วัดราษีไศล
อ.อาจสามารถ ต.หน่อม

No.4/6วัดสว่างโหรา
วัดสว่างโหรา
วัดสว่างโหรา วัดสว่างโหรา
อ.อาจสามารถ ต.โหรา

No.5/6วัดบึงแคน
วัดบึงแคน
วัดบึงแคน วัดบึงแคน
อ.อาจสามารถ ต.โหรา

No.6/6วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง
อ.อาจสามารถ ต.บ้านดู่