No.1/2วัดทุ่งนิมิตรสถิตย์ธรรมวนาราม
วัดทุ่งนิมิตรสถิตย์ธรรมวนาราม
วัดทุ่งนิมิตรสถิตย์ธรรมวนาราม วัดทุ่งนิมิตรสถิตย์ธรรมวนาราม
อ.จังหาร ต.จังหาร

No.2/2วัดบ้านดินดำ (ท่าชีศรีสมังคลาราม)
วัดบ้านดินดำ (ท่าชีศรีสมังคลาราม)
วัดบ้านดินดำ (ท่าชีศรีสมังคลาราม) วัดบ้านดินดำ (ท่าชีศรีสมังคลาราม)
อ.จังหาร ต.ดินดำ