No.1/13ภูดานเกิ้ง
ภูดานเกิ้ง
ภูดานเกิ้ง ภูดานเกิ้ง
อ.คำชะอี ต.คำชะอี

No.2/13เจดีย์แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
เจดีย์แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
เจดีย์แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ เจดีย์แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
อ.คำชะอี ต.คำชะอี

No.3/13ภูผาซาน
ภูผาซาน
ภูผาซาน ภูผาซาน
อ.คำชะอี ต.บ้านเหล่า

No.4/13น้ำตกคำชะอี
น้ำตกคำชะอี
น้ำตกคำชะอี น้ำตกคำชะอี
อ.คำชะอี ต.คำชะอี

No.5/13เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
อ.คำชะอี ต.คำชะอี

No.6/13ภูธง
ภูธง
ภูธง ภูธง
อ.คำชะอี ต.โพนงาม

No.7/13น้ำตกศักดิ์สิทธิ์
น้ำตกศักดิ์สิทธิ์
น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ น้ำตกศักดิ์สิทธิ์
อ.คำชะอี ต.คำชะอี

No.8/13ภูผากูด
ภูผากูด
ภูผากูด ภูผากูด
อ.คำชะอี ต.คำบก

No.9/13วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
อ.คำชะอี ต.คำชะอี

No.10/13วัดป่าสุภัททาราม
วัดป่าสุภัททาราม
วัดป่าสุภัททาราม วัดป่าสุภัททาราม
อ.คำชะอี ต.คำชะอี

No.11/13วัดถ้ำผาแดงพุทธคุณ
วัดถ้ำผาแดงพุทธคุณ
วัดถ้ำผาแดงพุทธคุณ วัดถ้ำผาแดงพุทธคุณ
อ.คำชะอี ต.คำชะอี

No.12/13วัดศรีษะตะพาน
วัดศรีษะตะพาน
วัดศรีษะตะพาน วัดศรีษะตะพาน
อ.คำชะอี ต.หนองเอี่ยน

No.13/13วัดศรีสุมังค์
วัดศรีสุมังค์
วัดศรีสุมังค์ วัดศรีสุมังค์
อ.คำชะอี ต.เหล่าสร้างถ่อ