No.1/2อ่างเก็บน้ำแม่ถาง
อ่างเก็บน้ำแม่ถาง
อ่างเก็บน้ำแม่ถาง อ่างเก็บน้ำแม่ถาง
อ.ร้องกวาง ต.น้ำเลา

No.2/2อ่างเก็บน้ำแม่ลาน
อ่างเก็บน้ำแม่ลาน
อ่างเก็บน้ำแม่ลาน อ่างเก็บน้ำแม่ลาน
อ.ร้องกวาง ต.บ้านเวียง