No.1/2ศูนย์กลางวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งตนเอง (ศวต)
ศูนย์กลางวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งตนเอง (ศวต)
ศูนย์กลางวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งตนเอง (ศวต) ศูนย์กลางวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งตนเอง (ศวต)
อ.เขาค้อ ต.ทุ่งสมอ

No.2/2สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ
สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ
สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ
อ.เขาค้อ ต.สะเดาะพง