No.1/2อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
อ.ภูกามยาว ต.ห้วยแก้ว

No.2/2อ่างเก็บน้ำห้วยบง
อ่างเก็บน้ำห้วยบง
อ่างเก็บน้ำห้วยบง อ่างเก็บน้ำห้วยบง
อ.ภูกามยาว ต.ดงเจน