No.1/9หมู่บ้านไทยภูเขาปางปูเลาะ
หมู่บ้านไทยภูเขาปางปูเลาะ
หมู่บ้านไทยภูเขาปางปูเลาะ หมู่บ้านไทยภูเขาปางปูเลาะ
อ.แม่ใจ ต.ศรีถ้อย

No.2/9เวียงห้าว
เวียงห้าว
เวียงห้าว เวียงห้าว
อ.แม่ใจ ต.บ้านเหล่า

No.3/9ถ้ำประกายเพชร
ถ้ำประกายเพชร
ถ้ำประกายเพชร ถ้ำประกายเพชร
อ.แม่ใจ ต.ศรีถ้อย

No.4/9อ่างเก็บน้ำแม่สุก
อ่างเก็บน้ำแม่สุก
อ่างเก็บน้ำแม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่สุก
อ.แม่ใจ ต.แม่สุก

No.5/9หนองเล็งทราย
หนองเล็งทราย
หนองเล็งทราย หนองเล็งทราย
อ.แม่ใจ ต.บ้านเหล่า

No.6/9วัดศรีสุพรรณ
วัดศรีสุพรรณ
วัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ
อ.แม่ใจ ต.แม่ใจ

No.7/9วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง
อ.แม่ใจ ต.ศรีถ้อย

No.8/9วัดป่าแฝกใต้
วัดป่าแฝกใต้
วัดป่าแฝกใต้ วัดป่าแฝกใต้
อ.แม่ใจ ต.ป่าแฝก

No.9/9วัดดงบุญนาค
วัดดงบุญนาค
วัดดงบุญนาค วัดดงบุญนาค
อ.แม่ใจ ต.บ้านเหล่า