No.1/12โบราณสถานเวียงลอ
โบราณสถานเวียงลอ
โบราณสถานเวียงลอ โบราณสถานเวียงลอ
อ.จุน ต.ลอ

No.2/12แหล่งเพาะพันธุ์ปลา และอนุรักษ์ปลาหน้าวัด
แหล่งเพาะพันธุ์ปลา และอนุรักษ์ปลาหน้าวัด
แหล่งเพาะพันธุ์ปลา และอนุรักษ์ปลาหน้าวัด แหล่งเพาะพันธุ์ปลา และอนุรักษ์ปลาหน้าวัด
อ.จุน ต.ลอ

No.3/12พระธาตุหงส์หิน
พระธาตุหงส์หิน
พระธาตุหงส์หิน พระธาตุหงส์หิน
อ.จุน ต.หงส์หิน

No.4/12พระธาตุคีรีศรีเวียงลอ
พระธาตุคีรีศรีเวียงลอ
พระธาตุคีรีศรีเวียงลอ พระธาตุคีรีศรีเวียงลอ
อ.จุน ต.หงส์หิน

No.5/12ป่าใหญ่เคียนงาม
ป่าใหญ่เคียนงาม
ป่าใหญ่เคียนงาม ป่าใหญ่เคียนงาม
อ.จุน ต.พระธาตุขิงแกง

No.6/12เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ
เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ
เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ
อ.จุน ต.ลอ

No.7/12อนุสาวรีย์พญาลอ
อนุสาวรีย์พญาลอ
อนุสาวรีย์พญาลอ อนุสาวรีย์พญาลอ
อ.จุน ต.ลอ

No.8/12ถนนดอกทองกวาว
ถนนดอกทองกวาว
ถนนดอกทองกวาว ถนนดอกทองกวาว
อ.จุน ต.จุน

No.9/12อ่างเก็บน้ำแม่จุน
อ่างเก็บน้ำแม่จุน
อ่างเก็บน้ำแม่จุน อ่างเก็บน้ำแม่จุน
อ.จุน ต.จุน

No.10/12อ่างเก็บน้ำแม่ทะลาย
อ่างเก็บน้ำแม่ทะลาย
อ่างเก็บน้ำแม่ทะลาย อ่างเก็บน้ำแม่ทะลาย
อ.จุน ต.พระธาตุขิงแกง

No.11/12วัดพระธาตุสามดวง
วัดพระธาตุสามดวง
วัดพระธาตุสามดวง วัดพระธาตุสามดวง
อ.จุน ต.ห้วยยางขาม

No.12/12วัดพระธาตุขิงแกง
วัดพระธาตุขิงแกง
วัดพระธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง
อ.จุน ต.พระธาตุขิงแกง