No.1/14สวนพฤกษศาสตร์เชิงอนุรักษ์
สวนพฤกษศาสตร์เชิงอนุรักษ์
สวนพฤกษศาสตร์เชิงอนุรักษ์ สวนพฤกษศาสตร์เชิงอนุรักษ์
อ.อุทัย ต.บ้านหีบ

No.2/14งานแห่พระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี
งานแห่พระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี
งานแห่พระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี งานแห่พระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี
อ.อุทัย ต.บ้านหีบ

No.3/14บ้านชายขุย
บ้านชายขุย
บ้านชายขุย บ้านชายขุย
อ.อุทัย ต.หนองไม้ซุง

No.4/14วัดพรานนก
วัดพรานนก
วัดพรานนก วัดพรานนก
อ.อุทัย ต.โพสาวหาญ

No.5/14ศาลเจ้าแม่โพธิ์สาวหาญ
ศาลเจ้าแม่โพธิ์สาวหาญ
ศาลเจ้าแม่โพธิ์สาวหาญ ศาลเจ้าแม่โพธิ์สาวหาญ
อ.อุทัย ต.โพสาวหาญ

No.6/14วัดคานหาม
วัดคานหาม
วัดคานหาม วัดคานหาม
อ.อุทัย ต.คานหาม

No.7/14วัดเทพกุญชร
วัดเทพกุญชร
วัดเทพกุญชร วัดเทพกุญชร
อ.อุทัย ต.บ้านช้าง

No.8/14วัดบ้านหีบ
วัดบ้านหีบ
วัดบ้านหีบ วัดบ้านหีบ
อ.อุทัย ต.บ้านหีบ

No.9/14วัดนางชี
วัดนางชี
วัดนางชี วัดนางชี
อ.อุทัย ต.บ้านหีบ

No.10/14วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม วัดไทรงาม
อ.อุทัย ต.เสนา

No.11/14วัดอุทัย
วัดอุทัย
วัดอุทัย วัดอุทัย
อ.อุทัย ต.เสนา

No.12/14วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก วัดสะแก
อ.อุทัย ต.ธนู

No.13/14วัดโกโรโกโส
วัดโกโรโกโส
วัดโกโรโกโส วัดโกโรโกโส
อ.อุทัย ต.ข้าวเม่า

No.14/14วัดกลางขุย
วัดกลางขุย
วัดกลางขุย วัดกลางขุย
อ.อุทัย ต.หนองไม้ซุง