No.1/2มัสยิดนูรุ้ลยะมาล
มัสยิดนูรุ้ลยะมาล
มัสยิดนูรุ้ลยะมาล มัสยิดนูรุ้ลยะมาล
อ.พระนครศรีอยุธยา ต.ลุมพลี

No.2/2มัสยิดมูฮำหมัดอาลี (ยิสซอลีฮีน)
มัสยิดมูฮำหมัดอาลี (ยิสซอลีฮีน)
มัสยิดมูฮำหมัดอาลี (ยิสซอลีฮีน) มัสยิดมูฮำหมัดอาลี (ยิสซอลีฮีน)
อ.พระนครศรีอยุธยา ต.ลุมพลี